“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว “
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยนายอาทิตย์ เหมรา นักวิชาการเกษตร และนางสาวจิรชยา บุญสมบัติ เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร “ฐานการเรียนรู้เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง“ ณ ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 50 ราย
 

You missed