งาน

งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

แบ่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามภารกิจภายในกรมวิชาการเกษตร

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  2. กลุ่มวิจัย
  3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

ซึ่ง มุ่งเน้นการวิจัย ผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์  ครอบคลุมทั้งพืชสวน พืชไร่

โดยมุ่งเน้นนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร และของประเทศ มาต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หน่วยงานปฏิบัติงานครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป  หน่วยงานของรัฐ  และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มีการนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์

โดยได้เปิดบริการ  “จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จด้านเมล็ดพันธุ์” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562  มารองรับการให้บริการของลูกค้า