ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
++++++++++++++++++++++++++++++
2506-2507 ศูนย์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2507-2510 ศูนย์วิจัยเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2510-2515 ศูนย์เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2515-2518 สำนักงานวิจัยเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2518-2538 สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

++++++++++++++++++++++++++++++
กรมวิชาการเกษตร
++++++++++++++++++++++++++++++
2538-2542 หน่วยวิจัยและพัฒนาพืชสวนขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน
2542-2548 สถานีทดลองพืชสวนขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน
2548-2550 ส่วนแยกพืชสวน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
2550-2552 ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
2552-2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
2557-2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (ส่วนแยก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น (แบ่งส่วนราชการภายใน)
2558-2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (แบ่งส่วนราชการภายใน)
2559-2561 ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (แบ่งส่วนราชการภายใน)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
2561-ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (แบ่งส่วนราชการภายใน)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น