อัญชัน พันธุ์เทพรัตนไพลิน 63

อัญชัน พันธุ์เทพรัตนไพลิน 63

ประวัติ

อัญชันพันธุ์เทพรัตนไพลิน 63  คัดได้จากอัญชันพันธุ์ปลูกทั่วไป ซึ่งมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะดอก ดําเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืชจนถึงรับรองพันธุ์
ปี 2554-2557 คัดเลือกพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และปี 2559  ทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกร จังหวัดอ่างทอง ปี 2561 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัย
ปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เป็นประเภทพันธุ์แนะนํา และได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์อัญชันว่า “เทพรัตนไพลิน 63”

ลักษณะประจําพันธุ์/ลักษณะพฤกษศาสตร์
ต้นไม้เถา พันเลื้อย

ใบ  ใบประกอบอบบขนนกปลายคี่ ใบย่อย 5-7 ใบย่อยรูปรี หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ

ลําต้น ไม้พันเลื้อย ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มี 5 และ 7 ใบย่อย ใบรูปรี ดอกรูประฆัง

ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ รูประฆัง กว้าง 3.78 ซม. ยาว 5.3 ซม. ใบประดับบ่อยรูปกลม กลับดอก 5 กลีบ สีน้ำเงินเข้ม (blue group N95 A) กลีบดอกชั้นนอกหรือกลีบกลาง กว่้าง 3.36 ซม. ยาว 4.92 ซม. ก้านดอกยาว 0.38 ซม.

 

ผล ผลแห้งแตก รูปขแบขนานคล้ายแถบ สีน้ำตาลซีด กว้าง 1.1 ซม. ยาว 9.78 ซม.

เมล็ดพันธุ์  เมล็ดจำนวน 5-8 เมล็ดต่อผล รูปขอบขนาน ผิวเปลือกเมล็ดมีรอยเว้า เมล็ดสีน้ําตาลเกือบดํา มีลายบนเปลือกเมล็ด


อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังปลูก 28 วัน

ลักษณะเด่น
1. ลักษณะดอก มีกลีบดอก 5 กลีบ ซ้อนเวียน
2. ผลผลิตดอกสดเฉลี่ย 2,122 กิโลกรัมต่อไร่
3. เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกเร็วกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไป 6 วัน
4. ปริมาณแอนโทไซยานินรวมมากกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไป 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักกลีบดอกสด 100 กรัม

ข้อควรระวัง หรือข้อจํากัด
1. ไม่ควรปลูกในพื้นที่น้ำท่วมขัง
2. กรณีปลูกเก็บเมล็ดพันธุ์ควรปลูกห่างจากบริเวณที่มีการปลูกพันธุ์อื่นเพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และให้ได้เมล็ดตรงตามพันธุ์

การปลูกดูแลรักษา

การเตรียมดิน

ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินทิ้งไว้ 1 – 2 สัปดาห์ หว่านปูนขาวปรับสภาพดิน ตามอัตราแนะน้าจากผลวิเคราะห์ดิน ให้มีค่าความเป็นกรดด่าง
(pH) ระหว่าง 5.5 – 6.8 แล้วไถพรวนอีก 1 – 2 ครั้ง และ ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่สลายตัวดีแล้วอัตรา 1.5 – 2 ตัน ต่อไร่
 

การเตรียมกล้ํา

แช่เมล็ดในน้้าสะอาดทิ้งไว้ 2 ชั่วโมงน้าเมล็ดขึ้นมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม เพาะเมล็ดในถาดหลุมใช้พีทมอสเป็นวัสดุเพาะ  ดูแลรักษาจนกระทั่งกล้ามีใบจริง 2 ใบ อายุ 21 วัน
กล้าพร้อมปลูก มีใบจริง 2 ใบ
 

การปลูก

ย้ายกล้าลงแปลงปลูก  ปลูก 1 ต้นต่อหลุม ระยะห่างระหว่างต้น 1 เมตร ระหว่างแถว 1 เมตร ขุดหลุมปลูกขนาด 15 × 15 × 15 เซนติเมตร รองพื้นก่อนปลูกด้วยปุ๋ยคอกอัตรา 500 กรัมต่อหลุม  ย้ายกล้าวางที่ก้นหลุมลึกประมาณ 5 เซนติเมตรกลบดินที่เหลือลงในหลุม ท้าค้างสูงจากพื้นดิน 1.75 – 2 เมตร
   

การให้น้ำ

ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว ปริมาณน้้าที่ให้สังเกตดินในแปลงเปียกชื้น แฉะเล็กน้อยจึงหยุด
 

การให้ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 500 กรัม ต่อต้น และพรวนดินรอบโคนต้น หลังปลูกเดือนละครั้ง
 

การป้องกันและกำจัดศัตรูอัญชัน

การป้องกันก้าจัดแมลง ใช้บาซิลลัสทูริงเยนซิส อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบพ่นป้องกันก้าจัดหนอนใยผัก เมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นตอนเย็นหลังเวลา 15.00 นาฬิกา
 

การเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังปลูก 34 วัน เก็บดอกบานตอนเช้า ทยอยเก็บทุกวัน

ที่มา:

ข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร

ภาพ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พพืชขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร