จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการสร้างคุณค่าทางอาหารปลอดภัย PHAK MICE (ผัก ไมซ์) จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยให้มีมาตรฐาน เพียงพอกับความต้องการของตลาด การสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภค ตลอดจนเป็นหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในฐานะเป็นเมืองไมซ์ ซิตี้ (MICE CITY) และเมือง SMART CITY ได้อย่างสมบูรณ์

เป็นการน้อมนำแนวพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว และเพื้อให้เกิดการบริหารจัดการผักปลอดภัยจังหวัดขอนแก่นเพียงพอต่อผู้บริโภคและตลาด Modern Trade / ตลาด 5 ร. (โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานและ ร้านอาหาร)  มีผักปลอดภัยผลผลิตผักต่อเนื่อง/สม่าเสมอ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะ ข้อมูลทางวิชาการเทคโนโลยีการผลิตพืชผักและเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชผักบริโภค ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในจังหวัดขอนแก่น