เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มวิจัย นางเปรมจิตต์ ถิ่นคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาววิมลรัตน์ ดำขำ ผอ.กลุ่มผลิต นายณัติพงษ์ ดงแสนสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวพัชรี ยอพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางจันธิมา วิชัยนันท์ พนักงานประจำสำนักงาน
ร่วมประชุมวางแผน โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร”การบริหารจัดการแหล่งผลิตพืชผักและเมล็ดพันธุ์ด้วยวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น”ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-7 และ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนา และขยายผลแก่สามชิกในกลุ่มเกษตรกรฯต่อไป