รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปี 2544 

รางวัลชมเชย การประกวดพื้นที่ 5 ส. ส่วนภูมิภาค

 

ปี 2545

ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทประยุกต์ รางวัลที่ 1

 

ปี 2551

โล่ห์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ  ปี 2551”

 

ปี 2552

ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี “ขอนแก่น 80 มะละกอผลเล็กเพื่อกินสุกและส่งออก”

 

ปี 2558

รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ระดับดีเด่น

 

ปี 2559

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพืชอาหารและพลังงานปี 2559

 

ปี 2563

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัล สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effiective Change)
ผลงาน “ยกระดับถั่วหลังนาประชารัฐ สู่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหนองวัวซอ”

 

ปี 2564

ประกาศนียบัตร สนับสนุนการดำเนินการตามวาระจังหวัดขอนแก่น

” เมืองแห่งความมั่นคงปลอดภัย KhonKaen Smart City”

 

ปี 2565

ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนการดำเนินงาน

“โครงการ โคก หนองนา พัฒนาชุมชน คนขอนแก่นแฃะสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

 

ปี 2566

รางวัลเชิดชูเกียติ ผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) 

เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโยโลยีการผลิตถั่วลิสง

เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง