กลุ่มวิจัย

หน้าที่

  • ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
  • ให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ สุขอนามัยพืชของเมล็ดพันธุ์ และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและประเมินขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับความสามารถ

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

 

 

การแบ่งงานภายในกลุ่ม

1.งานวิจัย

  • งานวิจัยด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์   (พืชผักและไม้ผล พืชไร่ พืชอุตสาหกรรม พืชอินทรีย์ และพืชสมุนไพร)
  • งานวิจัยด้านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
  • งานวิจัยด้านยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์
  • งานวิจัยด้านการตรวจสอบโรคเมล็ดพันธุ์
  • งานวิจัยเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จด้านเมล็ดพันธุ์

2.งานสุ่มและเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ (รวมถึงชื้นส่วนพืช โรคพืช)  สำหรับใช้รับรอง lot number หรือใช้ในประเทส

3.งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์

4.งานตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์

5.งานตรวจสอบแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

งานสนับสนุน

ุ6.สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้แก่ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเปรมติลสูลานนท์

7.Corporate Social Responsibility (CSR)