บทบาทและหน้าที่

วิสัยทัศน์
ต่อยอดและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม การผลิตและบริการด้านเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

บทบาทหน้าที่ 
1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์

2. บริหารการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุมเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช โดยประสานและผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่และกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

3. ให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์และสุขอนามัยพืชให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจ
 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • งานสารบรรณ
  • งานงบประมาณ
  • งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
  • งานบุคคล
  • งานธุรการทั่วไป

 

2. กลุ่มวิจัย

  • ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
  • ให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ สุขอนามัยพืชของเมล็ดพันธุ์ และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและประเมินขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับความสามารถ

 

3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

  • บริหารการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุมเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช โดยประสานและผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่และกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง