อัตรากำลัง

ข้าราชการ  จำนวน 8 อัตรา

1. ผู้อำนวยการศูนย์ 1 อัตรา
2. นักวิชาการเกษตร 5 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
4. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

พนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

1. นักวิชาการเกษตร 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตร 6 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
6. พนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา
7. พนักงานประจำห้องทดลอง 5 อัตรา
8. คนงานทดลองการเกษตร 1 อัตรา

จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา

1. ยามรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง 2 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 6 อัตรา