รู้จริงเรื่องพืช

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

ผัก

พริก  การปลูกและดูแลรักษา การผลิตเมล็ดพันธุ์  การเพาะเมล็ดพันธุ์  มาตรฐานต้นกล้า 

มะเขือ การปลูกและดูแลรักษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดพันธุ์ มาตรฐานต้นกล้า 

มะเขือเทศ การปลูกและดูแลรักษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดพันธุ์ มาตรฐานต้นกล้า 

แตงกวา/แตงร้าน การปลูกและดูแลรักษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดพันธุ์  มาตรฐานต้นกล้า 

แตงโม การปลูกและดูแลรักษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดพันธุ์ มาตรฐานต้นกล้า 

ถั่วฝักยาว การปลูกและดูแลรักษา การเพาะเมล็ดพันธุ์ 

ถั่วพู การปลูกและดูแลรักษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดพันธุ์ 

ไม้ผล

มะนาว  การปลูกและดูแลรักษา  การขยายพันธุ์  การผลิตนอกฤดู มาตรฐานกิ่งพันธุ์

มะกรูด  การปลูกและดูแลรักษา  การขยายพันธุ์ การผลิตนอกฤดู มาตรฐานกิ่งพันธุ์

ส้มโอ การปลูกและดูแลรักษา การขยายพันธุ์  การขยายพันธุ์ปลอดโรค มาตรฐานกิ่งพันธุ์

ส้มเปลือกล่อน/ส้มเขียวหวาน การปลูกและดูแลรักษา การขยายพันธุ์ปลอดโรค  มาตรฐานกิ่งพันธุ์

มะม่วง การปลูกและดูแลรักษา การขยายพันธุ์  มาตรฐานกิ่งพันธุ์

มะขาม การปลูกและดูแลรักษา การขยายพันธุ์  มาตรฐานกิ่งพันธุ์

มะละกอ การปลูกและดูแลรักษา  การผลิตเมล็ดพันธุ์ มาตรฐานต้นกล้า

ไม้ดอกไม้ประดับ

อัญชัน  การปลูกและดูแลรักษา  การขยายพันธุ์  การผลิตนอกฤดู มาตรฐานกิ่งพันธุ์

พืชไร่

ถั่วเหลือง การปลูกและดูแลรักษา  การผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ถั่วลิสง การปลูกและดูแลรักษา  การผลิตเมล็ดพันธุ์

ถั่วเขียว การปลูกและดูแลรักษา  การผลิตเมล็ดพันธุ์

อ้อย (โรงงา่น) การปลูกและดูแลรักษา  การขยายพันธุ์  การขยายพันธุ์ปลอดโรค

อ้อย (คั้นน้ำ) การปลูกและดูแลรักษา  การขยายพันธุ์  การขยายพันธุ์ปลอดโรค

มันสำปะหลัง การปลูกและดูแลรักษา  การขยายพันธุ์  การขยายพันธุ์ปลอดโรค

ปาล์มน้ำมัน การปลูกและดูแลรักษา  

การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

ทำความเข้าใจในระบบเกษตรอินทรีย์

การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์

การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

 

You missed