ผลงานเผยแพร่

ผลงานเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น (ศวม.ขอนแก่น)

ผลงานจากงานวิจัย งานผลิตเมล็ดพันธุ์ และงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้เผยแพร่สู่เกษตรกร และประชาชน