ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้รับรางวัลผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปี 2566 เริ้อง “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง” จาก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดย นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เป็นผู้รับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ กรุงเทพมหานคร