เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566  นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวม.ขอนแก่น  ให้การต้อนรับผู้เรียนหลักสูตร Non-Degree “เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร” ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งมีผู้เรียนจำนวน 10 ราย และผศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ กาญจนาวัฒนาวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น