วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ศวม.ขอนแก่น ร่วมสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องปลิดฝักขั้วฝักถั่วลิสงสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็น “ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ : ผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566″ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ​ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อใช้ลดระยะเวลาและแรงงานในการในการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์