Facility

ความพร้อมของหน่วยงานในการให้บริการ

อาคารและสถานที่

1. ห้องประชุม

2. ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

3. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

4. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและเมล็ดพันธุ์

5. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

6. อาคารหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จด้านเมล็ดพันธุ์

7. อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

8. ห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

9. โรงเรือน EVAP ทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุ์

10. โรงเรือน EVAP ปลูกทดสอบและตรวจวินิจฉัยโรค

11. โรงเรือน EVAP ผลิตต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

12. โรงเรือนอนุบาลต้นกล้า

13. ลานตากเมล็ดพันธุ์ 6,000 ตร.ม.

14. สนามฟุตบอล (อยู่ระหว่างรับโอน) สามารถใช้งานได้

15. หอประชุม (อยู่ระหว่างรับโอน) ระหว่างเสนอของบประมาณปรับปรุง (ปี2569)

16. หอพัก (อยู่ระหว่างรับโอน) ระหว่างเสนอของบประมาณปรับปรุง (ปี2569)