ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน

ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน

หน่วยวิจัยและพัฒนาพืชสวนขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน (ปี 2538-2542)

ต.ค.2538 – ก.ย.2542   นางวิไล ปราสาทศรี

สถานีทดลองพืชสวนขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน (ปี 2542-2548)

ต.ค.2542 – ก.ย.2548  นางวิไล ปราสาทศรี

ส่วนแยกพืชสวน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น (ปี 2548-2550)

ต.ค.2548 – ก.ย.2550  นางวิไล ปราสาทศรี

ศูนย์บริการวิชาการด้านพิชและปัจจัยการผลิตขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น (ปี 2550-2552)

ต.ค.2550 – ก.ย.2552  นางวิไล ปราสาทศรี

ต.ค.2552 – ก.ย.2553  นางเหรียญทอง  พานสายตา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น (ปี 2552-2557)

ต.ค.2552 – ก.ย.2556  นางเหรียญทอง  พานสายตา

ต.ค.2552 – ก.ย.2557  ดร.นิลุบล  ทวีกุล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น &
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (ส่วนแยก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น [แบ่งส่วนราชการภายใน] (ปี 2557-2558)

ต.ค.2557 – ก.ย.2558   ดร.นิลุบล  ทวีกุล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืข [แบ่งส่วนราชการภายใน] (ปี 2558-2559)

ต.ค.2558 – มี.ค.2559 นายสรรเสริญ เสียงใส   (รักษาราชการในตำแหน่ง)

เม.ย.2559 – ก.ย.2559 นายกฤชพร  ศรีสังข์

ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืข [แบ่งส่วนราชการภายใน]
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น (ปี 2559-2561)

ต.ค.2559 – ต.ค.2560 นายกฤชพร  ศรีสังข์

พ.ย.2559 – ส.ค.2561 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืข [แบ่งส่วนราชการภายใน]
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น ปี (2561-ปัจจุบัน)

ก.ย.2559 – พ.ย.2561 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย

ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน    นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์