เครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสงกึ่งอัตโนมัติ ประหยัดเวลา ลดการสูญเสีย

ศฬิษา  พิทักษ์  วิมลรัตน์ ดำขำ  กลวัชร ทิมินกุล  ศิริลักษณ์ พุทธวงค์ กาญจนา มหาเวศย์สกุลเปรมจิตต์ ถิ่นคำ และ สิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

การใช้เครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสงแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ที่ความเร็วรอบหัวปลิด 250 รอบต่อนาที มีเปอร์เซ็นต์ฝักแตก 11% และเปอร์เซ็นต์ฝักติดขั้ว 16% จากผลวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ภายหลัง การเก็บรักษาที่ 0 1 2 และ 3 เดือน พบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 96 94 93 และ 88 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 94 93 88 และ 86 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และมีความแตกร้าว ของเมล็ดพันธุ์ใกล้เคียงกับวิธีการปลิดขั้วฝักด้วยแรงงานคน จากการทดลองโดยเกษตรกร เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อใช้เครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสงแบบกึ่งอัตโนมัติแบบย่อส่วนเพื่อการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ระดับดีมาก เฉลี่ย 93.50%

เครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสงกึ่งอัตโนมัติ