“ศวม.ขอนแก่น ต้อนรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน สังกัดสาขาวิชากีฏวิทยา และโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
 
            
 
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงค์ ผอ.ศวม.ขอนแก่น ต้อนรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน สังกัดสาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 26 คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
.
.
.