หมวดหมู่: CSR

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.สมบัติ ตงเต๊า) ตรวจเยี่ยม บจก.กรีน โกลบอลซีดส์ ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม…