วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผอ.ศวม.ขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาววิมลรัตน์ ดำขำ ผอ.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
เข้าร่วมประชุม การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (ถั่วเหลือง, ปอเทือง) “ปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยตรีสุระศักดิ์ บุญชาญ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ประธานกรรมการ คณะกรรมการสหกรณ์ และบริษัทอยู่นิรันดร์พืชผล จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี