วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้ต้อนรับ นายสุรพงษ์ พินิจมนตรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น นายชัย ชูโชคนิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเพาะปลูกข้าวโพด บริษัท สวนสมบูรณ์ จำกัด ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด และ นายเวียง อากรชี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ซึ่งร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น