วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายวีระวัฒน์ โฮมจุมจัง นักวิชาการเกษตร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต แก่ เกษตกร จ.ขอนแก่น ที่เข้ามาติดต่อขอความอนุเคราะห์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น