หมวดหมู่: พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

ศวม.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการประจำฐานเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในงานวันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ณ. อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 มิถุนายน 2…