วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566
นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นางเปรมจิตต์ ถิ่นคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฯ นักศึกษาจากสถาบัน คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 ราย และจากสถาบัน สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 ราย
ในหลักสูตร “ระบบการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น