วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วย นางวิมลรัตน์ ดำขำ ผู้อำนวยการกลุ่มผลิต นางเปรมจิตต์ ถิ่นคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกาญจนา มหาเวศกุลย์ เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนิสิต/นักศึกษา 5 สภาบัน ได้แก่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3 ราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 ราย, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 3 ราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 3 ราย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 14 ราย และมอบใบประกาศ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฯ   ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น