วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฯ หลักสูตรการขยายพันธุ์จากสถาบันการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 ราย ในหลักสูตร การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น