วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566
นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย พร้อมด้วย นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฯ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 ราย ในหลักสูตรระบบการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น