วันพุธที่ 10 พค. 2566 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้เปิดเครื่องจักรในการปรับปรุงสภาพเมล็ดถั่วเหลือง ทั้งระบบการทำความสะอาด คัดขนาดและน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ รวมถึงบรรจุเมล็ดพันธุ์ลงประสอบขนาด 30 กก.  เพื่อรอการจำหน่ายจ่ายแจกเมล็ดพันธุ์ตามข้อมูลการสั่งจองล่วงหน้า เพื่อส่งมอบให้ กรมส่งเสริมการเกษตร