หมวดหมู่: งานผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่

ศวม.ขอนแก่น ตรวจติดตามแปลงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง และถั่วเหลือง ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย

“ศวม.ขอนแก่น ต…