“ศวม.ขอนแก่น ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ไทนาน9 ชั้นพันธุ์ขยาย ”
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ไทนาน 9 ชั้นพันธุ์ขยาย ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3,200 กิโลกรัม เพื่อส่งให้เกษตรกร(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร)