เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 3,200 กิโลกรัม ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งให้เกษตรกร (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร)
 
 

You missed