“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น ”
 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566
นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น (คณะทำงาน ขับเคลื่อนการปลูกต้นคูนฯ) พร้อมด้วย บุคลากรศูนย์ฯ เข้า ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนโดยรอบสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศตามนโยบายรัฐบาล เสริมสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนในบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงสำนักงานฯ ด้วย
โดยมี นายไกรสร กอง ฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ
กิจกรรมในครั้งนื้ จัดขึ้น ณ แปลงปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น