ร่วมเป็นวิทยาการ โครงการ (Zoning by Agri-Map) จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวีระวัฒน์ โฮมจุมจัง นักวิชาการเกษตร และน.ส.สุขสำราญ สืบสำราญ เจ้าหน้าที่การเกษตร ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพืชและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ