เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายวีระวัฒน์ โฮมจุมจัง นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ส่งมอบต้นกล้าอ้อยสะอาดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (กิจกรรม การผลิตต้นกล้าอ้อยสะอาดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ) จำนวน 1,100 ต้น เพื่อปลูกในแปลงผลิตพันธุ์พืชไร่ (ผ.2) งานผลิตท่อนพันธุ์คุณภาพดี ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ณ โรงเรือนอนุบาลกล้าอ้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

 

You missed