ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2562 (Field Day)

วันที่  14  มิถุนายน 2562   นายนพดล แดงพ

Read more

ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมเสวนา เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรของจังหวัดจันทบุรี

วันที่  11  มิถุนายน 2562   นายนพดล  แดง

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและติดตามการสำรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจั

Read more