วันที่ 29 เมษายน 2564 นางศฬิษา  พิทักษ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังฯ ผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น