อบรมฯรูปแบบออนไลน์ผ่าน ApplicationZoom”
เมื่อวันที่ 5 กค.2564 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วย นายณัติพงษ์ ดงแสนสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัด ศวม.ขอนแก่น กวม. เข้ารับการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ApplicationZoomโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการกำหับดูแลในการ
บริหารงานในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในการกำกับดูแล และบริหารงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และทัศนคติในการปฏิบัติงาน..