วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566
คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธุ์พืชในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว และการออกแบบอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชรูปแบบใหม่เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยนายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมและอาคารปฏิบัติการเพาะเลีี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น