เอกสารดาวน์โหลด

แบบประเมินค่างาน

 1. ประเภทวิชาการ
 2. ประเภททั่วไป
 3. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ/ระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

แบบประเมินลูกจ้างประจำ​

 1. แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 และระดับ 2/หัวหน้า
 2. แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานสนับสนุน เพื่อปรับระดับชั้นงาน จากระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และ 3/หัวหน้า ระดับ 4 และระดับ 4/หัวหน้า
 3. แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานช่าง เพื่อปรับระดับชั้นงาน จากระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และ 3/หัวหน้า ระดับ 4 และระดับ 4/หัวหน้า
 4. แบบฟอร์มการประเมินฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์
 5. แบบ ลปจ.1

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา​

 1. ใบสมัครสอบ
  คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นำรายชื่อ)
 2. ใบรับรองแพทย์ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
 3. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
 4. หนังสือแจ้งความจำนงขอสละสิทธิ์

แบบเสนอประวัติและผลงานวิจัยของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่น

กรมวิชาการเกษตร


แบบ 1-4 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการประเมินผลงานเลื่อนระดับ

 1. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ทุกตำแหน่ง
  1.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)
  1.2 แบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
  1.3 บทคัดย่อผลงาน/เรื่องย่อ (เอกสารหมายเลข 3)
 2. การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ 
  2.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)
  2.2 แบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
  2.3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 3) รายตำแหน่ง
         ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
  นักวิชาการเกษตร/นักกีฏวิทยา/นักวิชาการโรคพืช/นักสัตววิทยา/เศรษฐกร
  นักวิทยาศาสตร์
  นักวิชาการสถิติ
  นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักจัดการงานทั่วไป/นักวิชาการเผยแพร่/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นิติกร/นักวิชาการตรวจสอบภายใน/
  นักวิชาการพัสดุ/นักวิชาการเงินและบัญชี/บรรณารักษ์

  วิศวกรการเกษตร/วิศวกรโยธา
         ระดับเชี่ยวชาญ
  นักวิชาการเกษตร/นักกีฏวิทยา/นักวิชาการโรคพืช
  นักวิทยาศาสตร์
  นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
        ระดับทรงคุณวุฒิ
  นักวิชาการเกษตร
 3. การเสนอผลงานประกอบการนับระยะเวลาขั้นต่ำ
  ตัวอย่าง การเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง
 4. แบบการเขียนรายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม 
 5. แบบให้คะแนนการประเมินผลงานประเภทวิชาการ
  • สายงานวิชาการเกษตร/วิชาการโรคพืช/กีฏวิทยา/สัตววิทยา (งานบริการวิชาการ/งานวิจัยและพัฒนา)
  สายงานวิทยาศาสตร์
  สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
  สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
  สายงานวิชาการสถิติ
  สายงานทรัพยากรบุคคล/วิเคราะห์นโยบายและแผน/จัดการงานทั่วไป/วิชาการเผยแพร่
  สายงานนิติการ
  สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน/วิชาการเงินและบัญชี/วิชาการพัสดุ
  สายงานบรรณารักษ์
  สายงานวิศวกรรมการเกษตร
  สายงานวิศวกรรมโยธา
 6. แบบแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินการจัดทำผลงานเผยแพร่
 7. การประเมินบุคคลและประเมินผลงานประเภททั่วไป

แบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคาร

 1. ตัวอย่างการขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารกรุงไทย
 2. ตัวอย่างการขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารออมสิน
 3. ตัวอย่างการขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
 4. ตัวอย่างการขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.-กบข.)
 5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินค่าตอบแทนและเงินอื่นๆ
 6. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้งดหักเงินงวดเนื่องจากปิดบัญชี
 7. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้หักเงินงวดเพิ่ม

แบบฟอร์มการลา

 1. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศและสัญญาค้ำประกัน
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศและสัญญาค้ำประกัน
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม  สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  บันทึกข้อความการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  คำแนะนำขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
 2. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 3. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 4. แบบใบลาพักผ่อน
 5. แบบใบลาอุปสมบท
 6. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 7. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 8. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 9. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 10. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 11. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 12. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
  ข้าราชการระดับผู้อำนวยการกอง/สำนัก (อำนวยการสูง)
  ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

แบบฟอร์มการโอนมารับราชการกรมวิชาการเกษตร

 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 2. ข้าราชการประเภทอื่น

แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. พนักงานราชการ

แบบฟอร์มอื่นๆ

 1. แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)
 2. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 3. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
 4. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 5. แบบฟอร์มวันทำการ

แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับสมาชิก กบข.