แบบประเมินค่างาน
แบบประเมินลูกจ้างประจำ​
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา​
แบบเสนอประวัติและผลงานวิจัยของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการประเมินผลงานเลื่อนระดับ
 1. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ทุกตำแหน่ง
  1.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)
  1.2 แบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
  1.3 บทคัดย่อผลงาน/เรื่องย่อ (เอกสารหมายเลข 3)
 2. การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ 
  2.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)
  2.2 แบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
  2.3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 3) รายตำแหน่ง
         ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
  นักวิชาการเกษตร/นักกีฏวิทยา/นักวิชาการโรคพืช/นักสัตววิทยา/เศรษฐกร
  นักวิทยาศาสตร์
  นักวิชาการสถิติ
  นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักจัดการงานทั่วไป/นักวิชาการเผยแพร่/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นิติกร/นักวิชาการตรวจสอบภายใน/
  นักวิชาการพัสดุ/นักวิชาการเงินและบัญชี/บรรณารักษ์

  วิศวกรการเกษตร/วิศวกรโยธา
         ระดับเชี่ยวชาญ
  นักวิชาการเกษตร/นักกีฏวิทยา/นักวิชาการโรคพืช
  นักวิทยาศาสตร์
  นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
        ระดับทรงคุณวุฒิ
  นักวิชาการเกษตร
 3. การเสนอผลงานประกอบการนับระยะเวลาขั้นต่ำ
  ตัวอย่าง การเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง
 4. แบบการเขียนรายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม 
 5. แบบให้คะแนนการประเมินผลงานประเภทวิชาการ
  • สายงานวิชาการเกษตร/วิชาการโรคพืช/กีฏวิทยา/สัตววิทยา (งานบริการวิชาการ/งานวิจัยและพัฒนา)
  สายงานวิทยาศาสตร์
  สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
  สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
  สายงานวิชาการสถิติ
  สายงานทรัพยากรบุคคล/วิเคราะห์นโยบายและแผน/จัดการงานทั่วไป/วิชาการเผยแพร่
  สายงานนิติการ
  สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน/วิชาการเงินและบัญชี/วิชาการพัสดุ
  สายงานบรรณารักษ์
  สายงานวิศวกรรมการเกษตร
  สายงานวิศวกรรมโยธา
 6. แบบแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินการจัดทำผลงานเผยแพร่
 7. การประเมินบุคคลและประเมินผลงานประเภททั่วไป
แบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคาร
แบบฟอร์มการลา
 1. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ                                 
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศและสัญญาค้ำประกัน
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศและสัญญาค้ำประกัน
  • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม  สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  บันทึกข้อความการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  คำแนะนำขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
 2. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 3. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 4. แบบใบลาพักผ่อน
 5. แบบใบลาอุปสมบท
 6. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 7. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 8. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 9. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 10. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 11. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 12. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
  ข้าราชการระดับผู้อำนวยการกอง/สำนัก (อำนวยการสูง)
  ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
แบบฟอร์มการโอนมารับราชการกรมวิชาการเกษตร
แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์มอื่นๆ