2 เมษายน 2564 นางศิริลักษณ์  พุทธวงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์อาเซียน กิจกรรมการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในแหล่งผลิตพืชที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564