วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนเมษายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Conference โดยมีนายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน้วยงาน ปฏิบัติตนตามมาตราการ D-M-H-T-T  และเน้นย้ำให้ข้าราชการประจำ ณ สถานที่ตั้ง ไม่เดินทางออกนอกพื้นที่