เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ รศ.ดร.บุญมี ศิริ  ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมผู้บริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  เยี่ยมชม ห้องปฏับิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยมี นางศฬิษา  พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น