เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ รศ.ดร.บุญมี ศิริ  ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมผู้บริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช โดยมี นางสาวกาญจนา  มหาเวศย์สกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยาย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น