นักศึกษานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อขอจบหลักสูตร

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เป็นประธานรับฟังการนำเสนอผลการณ์ฝึกวิชาชีพ  พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์  พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นางสาวนิภาพร  สุปัชชา นักวิชาการเกษตร  และ นายภานุวัฒน์  สีพันธ์ นักวิชาการเกษตร  ผู้บริหารและพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรระบบการผลิตและประกันคุณภาพเมล็ด  

 นักศึกษารวม 7 คน ประกอบด้วย นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน  นักศึกษาภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 คน  นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอจบหลักสูตรฯ โดยเสนอผลที่ได้รับการฝึกวิชาชีพการณ์ วิชาชีพ  สภาพปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ฯ พร้อมรับมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรการประสบการณ์วิชาชีพ  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

🌿ภาพ:ศวม.ขอนแก่น
ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ ศวม.ขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

You missed