วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2566 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์สจ.5 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 1,800 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ไทนาน 9 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 1,600 กิโลกรัม ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งให้เกษตรกร(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร)
 
                  

You missed