“ศวม.ขอนแก่น ประชุมข้าราชการ และ พนักงานราชการ”
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
 
ข้าราชการ และ พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมประชุมศูนย์ฯ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์ฯดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุม ณ ตึกอำนวยการ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น