คู่มือประชาชน

1. การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (กลุ่มที่1 พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจำพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ภายในเวลาไม่เกินสองปี) รายละเอียด

2. การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (กลุ่มที่ 2 พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจำพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่าสองปี ) รายละเอียด

3. การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (กลุ่มที่ 3 พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจำพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่าสองปี) รายละเอียด

4. การขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ การกำหนดค่าตอบแทน และระยะการเวลาการใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รายละเอียด

5. การจดทะเบียน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิ และการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รายละเอียด

6. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รายละเอียด   อินโฟกราฟิก

7. การขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการค้า และการจัดทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ รายละเอียด    อินโฟกราฟิก

8. การแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราช รายละเอียด

9. การขึ้นทะเบียนชุมชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รายละเอียด   อินโฟกราฟิก

10. การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รายละเอียด   อินโฟกราฟิก

11. การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 รายละเอียด

12. การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ รายละเอียด  อินโฟกราฟิก

13. การออกหนังสืออนุญาตนำเข้าพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ รายละเอียด  อินโฟกราฟิก

14. การออกนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ รายละเอียด  อินโฟกราฟิก

15. การออกนังสืออนุญาตนำผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ รายละเอียด  อินโฟกราฟิก

16. การออกหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสม และหนังสือรับรองการส่งออกอื่นๆ รายละเอียด  อินโฟกราฟิก

 

Scroll to Top