จัดทำโดย 1. นายธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา 1. นายนันทิวัฒน์ ศรีคาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เรียบเรียงข้อมูลวิชาการ 1. นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 2. นายศราวุธ พานทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ที่ปรึกษา 1. นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ 2. นางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต