เดือน: กรกฎาคม 2021

ประชุมพิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 25 […]